1/1
Whitebacked vulture (Gyps africanus), Zimanga private game reserve, KwaZulu-Natal, South Africa, May 2017

 • Whitebacked
 • white-backed
 • white
 • backed
 • vulture
 • Gyps
 • africanus
 • bird
 • scavenger
 • Zimanga
 • game
 • reserve
 • KwaZulu-Natal
 • South
 • Africa
 • African
 • safari
 • wildlife
 • nature

Whitebacked vulture (Gyps africanus), Zimanga private game reserve, KwaZulu-Natal, South Africa, May 2017

ABEV135 Whitebacked vulture.jpg
Copyright Ann & Steve Toon